سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عادل ابراهیمی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
محمد احمدیان – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
مجتبی شیوایی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران
مهدی قبادی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، تهران، ایران

چکیده:

امروزه توسعه زیرساختهای مخابراتی تحقق نسل جدیدی از شبکه های توزیع با قابلیت تبادل سریع دادهها بین اجزای شبکه با یکدیگر و با یک مرکز کنترل را امکان پذیر ساخته است. همچنین کمینهساز ی تلفات انرژی و انحراف ولتاژباسها، از مهمترین اهداف بهرهبرداری در شبکههای توزیع به شمار میرود. بنابراین ایده کنترل زمان حقیقی تجهیزات شبکه توزیع برای بهرهبرداری بهینه از آنها، تعمیم یافته است . از طرفی، توسعه روزافزون کاربرد منابع تولید پراکنده مانند پیل-های سوختی که با اینورتر به شبکه متصل می شوند و دراختیار بودن ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو مانند رگولاتورهای ولتاژ پلهای، جبرانکنندههای استاتیک و خازن -های شنت و نیز ترانسفورماتورهای کنترل نسبت بار با قابلیت کنترل شوندگی از مرکز، زمینه را برای استقرار این ایده فراهم کرده است. لذا در این مقاله با رویکردی جدید، کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکههای توزیع با هماهنگی تجهیزات مذکور، جهت دستیابی به پروفیل مناسب ولتاژ،کمینه کردن تلفات و هزینه مورد ارزیابی قرار گرفته است .همچنین برای حل مسئله از الگوریتم جدیدی با سرعت همگرایی بالا تحت عنوان الگوریتم رقابت استعماری استفاده گردیده است. در نهایت ، الگوریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع واقعی اعمال شده و نتایج آن ارائه گردیده است.