سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل ابراهیمی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
محمد احمدیان – ۱دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور
سیدحسین جعفری – دانشگاه شیرازو شرکت پتروشیمی مروارید

چکیده:

کمینهسازی تلفات انرژی و انحراف ولتاژ باسها، از مهمترین اهداف بهرهبرداری در شبکههای توزیع به شمار میرود. از طرفی، توسعه روزافزون کاربرد تولیدات پراکنده که با اینورتر به شبکه متصل میشوند و در اختیار بودن ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو، زمینه را برای بهره برداری بهینه از تجهیزات شبکه توزیع با کنترل زمان حقیقی آنها فراهم کرده است. لذا در این مقاله رویکردی جدید برای کنترل زمان حقیقی ولتاژ و توان راکتیو در شبکههای توزیع با هماهنگی ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو، جهت دستیابی به پروفیل مناسب ولتاژ، کمینه کردن تلفات و هزینه ارائه میگردد. بر این اساس، با توجه به چندهدفه بودن و وجود همزمان متغیرهای گسسته و پیوسته در مسئله، برای حل آن از الگوریتم ژنتیک به همراه تئوری مجموعههای فازی استفاده گردیده است. در نهایت الگوریتم پیشنهادی بر روی یک شبکه توزیع واقعی اعمال شده و نتایج آن که مبین کارآمدی رویکرد پیشنهادی است، ارائه گردیده است.