سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عماد آزادی – دانشجوی کارشناسی ارشد,
سیداحمد فاضل زاده – دانشیاردانشگاه شیراز
محمد اقتصاد – دانشیار دانشگاه شیراز
محمد آزادی –

چکیده:

در این مقاله یک ماهواره متشکل از یک قسمت صلب مرکزی و دو پانل انعطاف پذیر مد نظر است. ماهواره با سرعت زاویه ای ثابت در مداری دایرهای شکل به دور زمین در گردش است. ماهواره حول محورz خود دورانی را انجام میدهد. در اثر این دوران پانلهای انعطافپذیر ماهواره شروع به ارتعاش می- کنند. این مقاله مطالعه کنترل جهتگیری ماهواره هنگام چرخش و همچنین تعدیل ارتعاشات پانلهای انعطاف پذیر آن، بطور همزمان، میباشد. لایههایی از پیزوالکتریک بر روی پانلها نصب شده است تا در سیستم کنترلی نقش عملگر و لایههایی دیگر نقش حسگر را ایفا کنند. به منظور کنترل سیستم برای قرارگیری در جهتگیری جدید و کاهش همزمان ارتعاشات بوجود آمده در پانلها، از کنترل دینامیک معکوس استفاده شده است. برای استخراج روابط دینامیکی حاکم از روش لاگرانژ استفاده خواهد شد. در نهایت با در نظر گرفتن پانلها به صورت تیر اولر برنولی و استفاده از روش ریلی ریتز و اعمال قانون کنترلی، کل سیستم شبیه سازی شده و نتایج شبیه سازی حاکی از آن است که کنترلر توانسته به خوبی ماهواره را در جهتگیری جدید قرار داده و دامنه ارتعاشات بوجود آمده در ستونها را تعدیل کند