سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدمهدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشگاه شهید چمران
کورش حیدری شیرازی – دانشیار گروه مکانیک ، دانشگاه شهید چمران
افشین قنبرزاده – استادیار گروه مکانیک ، دانشگاه شهید چمران
محسن درخشان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مقاله به بررسی بهبود خوش فرمانی خودرو از طریق کنترل مستقل توزیع گشتاور بین چرخ ها، پرداخته شده است . مدل دینامیکی خودرو با در نظر گرفتن هفت درجه آزادی شامل سرعتهای طولی و جانبی، سرعت چرخشی خودرو و دوران چهار چرخ در نرمافزار متلب -سیمولینک مدل سازی و صحت مدل با نرمافزار کارسیم تایید شده است . به منظور کنترل گشتاور انتقالی بین چرخهای چپ و راست، از یک دیفرانسیل فعال مربوط به شرکت بیامو با قابلیت کنترل جهت و مقدار گشتاورهای خروجی استفاده شده است . سیستم کنت رلی بر اساس منطق فازی ارائه شده است که ورودیهای آن اختلاف و نرخ اختلاف سرعت چرخشی خ ودرو با سرعت چرخشی مطلوب و خروجی آن نیروی تحریک برای فعال کردن دیفرانسیل است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی بهبود خوشفرمانی خودرو میباشد