سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرج اله هدایت – کارشناسی ارشد، مربی.دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان،

چکیده:

در این تحقیق تاثیر پتانسیل اعمالی، ضخامت شیار، خورندگی محیط و جنس آند فدا شونده بر بازدهی حفاظت کاتدی جهت جلوگیری از خوردگی شیاری فولاد زنگ نزن ۳۱۶AISI مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعه در دو بخش و در قسمت اول برای حفاظت کاتدی از آندهای فداشونده فولادی، آلومینیومی و روی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش مقدار کربن در آندهای فداشونده فولادی به علت جمع شدن محصولات خوردگی بر روی سطح آند، حل شدن به صورت غیریکنواخت انجام میشود و سرعت مصرف آند افزایش، دانسیته جریان خروجی کاهش و جریان کافی به درون شیار نفوذ نمی کند .آندهای فدا شونده آلومینیومی و روی، سطح سازه را به پتانسیلهای منفیتری پلاریزه و دامنه تغییرا ت پتانسیل کمتری ایجاد میکنند. اندازهگیری پتانسیل بعد از قطع اتصال آند و کاتد نشان میدهد که هنگام استفاده از آندهای فولادی در کمتر از یک روزپتانسیل سطح قطعه به پتانسیل خوردگی میرسد. اما هنگام استفاده از آندهای فدا شونده آلومینیومی و روی بعد از گذشت بیش از یک هفته پتانسیل به پتانسیل خوردگی میرسد. اما نتایج حاصل از اندازه گیری سختی نشان میدهد که حفاظت کاتدی باعثافزایش سختی میشود و در صورتی که فولاد زنگ نزن به پتانسیلهای حفاظتی خیلی منفی(استفاده از آند آلومینمی ) پلاریزه شود خطر تردی هیدروژنی وجود دارد. در قسمت دوم این تحقیق، توزیع جریان و پتانسیل در درون یک شیار ایجاد شده بین دو قسمت دایره ای شکل از فولاد۰ میلیمتر روی هم بسته شد ه اند، مورد مطالعه قرار / ۰میلیمتر، که به فاصله ۶ / زنگ نزن به قطر ۲۵۰ میلیمتر و ضخامت ۷گرفت. نتایج به دست آمده نشان میدهد که توزیع جریان و پتانسیل با گذشت زمان به دلیل کاهش اکسیژن و افزایش رسانایی محلول درون شیار یکنواختتر میشود. از طرفی پتانسیل و جریان کاهش بیشتر و یکنواختی کمتری را هنگامی که پتاسیل منفیتری اعمال میشود، نشان میدهد. بر پایه این یافتهها، مکانیزم پیشنهادی ارائه گردیده است.