سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد احمدی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
علی مالکی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان
یوسف علی نژادبرمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سمنان

چکیده:

یکی از موضوعات مهم در بهرهبرداری از سیستم قدرت مسئله تثبیت فرکانس و کم کردن نوسانات ناشی از تغییرات بار در شبکه با افزایش یا کاهشبه موقع توان خروجی ژنراتورها میباشد. در این مقاله استفاده از یک کنترلکننده فازیPID به منظور کنترل فرکانس و توان در یک سیستم قدرت ۲ ناحیهای که شامل واحد ابررسانای ذخیره کننده انرژی مغناطیسیSMES) میباشد، پیشنهاد شده است و نقش کنترلکننده فازی در کنترل خودکار تولید بررسی شده است. در قسمت شبیهسازی عملکرد کنترلکننده فازی با کنترلکننده مرسومPID مقایسه شده است و عملکرد مناسب کنترلکننده فازی در تعدیل نوسانات ناشی از تغییرات بار در نواحی مختلف نشان داده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده کنترلکننده پیشنهاد شده ضمن کم کردن ماکزیمم خطای فرکانس، زمان قرار نوسانات را نیز کاهش میدهد