سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل رک رک – دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی ایران

چکیده:

در این مقاله یک طرح کنترل جریان چند حلقه ای جدید برای یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ضعیف به منظور تحویل توانهای حقیقی و راکتیو ثابت یا تعقیب تقاضای بار ارائه م یگردد. در سیستم کنترل جریان مورد نظر توانهای حقیقی و راکتیو منبع بصورت مستقل از یکدیگر کنترل م یگردند. سیستم کنترل بر اساس روش گام به گام به عقب با استفاده از کنترل کنند ههای مود لغزش در چارچوب سنکرونdq طراحی شده است. این سیستم به نحوی طراحی میگردد که علاوه بر تعقیب مولفه های جریانهای مرجع،نسبت به عدم قطعیت های مدل و اختلالات وارد بر منبع مقاوم باشد. همچنین پایداری سیستم کنترل در روند طراحی درنظر گرفته م یشود. عملکرد مطلوب طرح کنترل پیشنهادی برای یک منبع اینورتری متصل به شبکه ضعیف در حضور عدم قطعیت در پارامترهای مدل و اختلالات وارد بر سیستم از طریق نتایج شبیه سازی نشان داده میشود.