سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی خدادادی – کارشناس ارشدمکانیک دانشگاه یزد
احمد سوهانکار – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

چکیده:

دراین تحقیق کنترل جریان و ویژگیهای انتقال حرارت پیرامون یک سیلندر با مقطع مربعی همراه با مکش یا دمش دررژیم جریان آرام دو بعدی و غیرقابل تراکم درعدد رینولدز Re=150 و عدد پرانتل Pr=0/71 به طور عددی شبیه سازی شده است نتایج ح اصله با استفاده از یک کد حجم محدود مبتنی برالگوریتم SIMPELC و شبکه جابجا نشده بدست آمده اند. دراین تحقیق اثر اعمال دمش یا مکش در دوحالت مختلف بررس شده است درحالت اول دمش یا مکش بروجه جلو و درحالت دوم دمش یا مکش بروجه پشتی سیلندر مربعی اعمال شده است که ضریب سرعت مکش یا دمش بترتیب درمحدوده درنظر گرفته شده است دراین تحقیق با اعمال مکش و دمش کمیت های مختلف نظیر ضریب فشار اطراف سیلندر ضریب پسا و برا عدد ناسلت بررسی و همچنین فیزیک جریان با استفاده از خطوط جریان و ورتیسیته مطالعه شده است.