سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجتبی فرزانه – دانشجوی کارشناسی ارشد
رضا قاضی زاده – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

کنترل توپولوژی درشبکه های چندکاناله با رابطهای رادیویی چندگانهدرسالهای اخیر مورد توجه قرارگرفته است روشهای مختلفی برای کنترل توپولوژی درشبکه های چندکاناله با رابطهای رادویی چندگانه معرفی شده است که بیشتر روی بهبود ظرفیت شبکه متمرکز بوده اند درروش پیشنهادی علاوه بردرنظرگرفتن تداخل ارسال هم زمان انرژی مصرفی لینکهای ارتباطی مورد بررسی قرارگرفته است این شامل دو فاز است درفاز اول گراف گابریل برروی گره ها تشکیل می شود که ازلحاظ انرژی گرافی بهینه را بوجود می آورد و درفاز دوم با تخصیص کانال ظرفیت شبکه ی ارتباطی افزایش می یابد علاوه برآن برای بهینه سازی بیشتر توپولوژی پایانی الگوریتمی بنام الگوریتم جایگزینی معرفی می شود که درمواقعی که گره ها کانالهای آزاد یکسانی برای ارتباط لینکها بایکدیگر ندارند با جایگزین کردن کانالهای مورد استفاده با کانالهای آزاد گره ها کانال مشترک را برای ایجاد لینک ارتباطی پیدا می کند باترکیب الگوریتم جایگزینی با روش پیشنهادی بهینه ترین توپولوژی برای شبکه های چندکاناله با رابطهای رادیویی چندگانه بدست می آید.