سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا عظیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرم
سعید اسماعیلی جعفرآبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
مسعود رشیدی نژاد – عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده:

دراین مقاله کنترل توان راکتیو در سیستم های توزی ع با حضور منابع تولید پراکنده در سیستم مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر های کنترلی در این تحقیق، توان راکتی و تولی دی منابع تولید پراکنده، خازن ها، موقعیت تپ ترانسفورمرهای با قابلیت تغییر تپ زیر بار می باشند. برای این منظور تابع هدف بصورت تک هدفی(SO) و چند هدفی (MO)فرمو لبندی و حل شده اند که تأثیر کیفیت توان و اعوجاج هارمونیکی شکل موج نیز در آن لحاظ شده است . در این مقاله از الگوریتم پیشنهادی مورچگان بهبود یافته جهت حل این مسائل بهره گرفته شده است ونتایج حاصله از روش پیشنهادی، با نتایجالگوریتم های دیگر مورد مقایسه قرار گرفته است. شبیه سازی ها بر روی سیستم توزیع واقعی ۷۱ شینه، بر کارا یی مناسب الگوریتم ارائه شده تأکید دارد.