سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید نجفی خان به بین – دانش آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علف های هرز
حسین علیزاده – استاددانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانش
حسن زینالی خانقاه – دانشیاردانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دا

چکیده:

به منظور مدیریت علف‌های هرز پهن برگ سویای تابستانه، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۶ در شهرستان علی آبادکتول انجام شد. روش خاکورزی به عنوان عامل اصلی با ۳ سطح شامل شخم+دیسک، دیسک و عدم خاک ورزی و عامل فرعی با ۹ سطح شامل مصرف علف‌کش های آلاکلر، بنتازون و متری بوزین به ترتیب در مقادیر ۱۲۰۰، ۲۴۰۰ و ۶۰۰ گرم ماده مؤثره در هکتار، استفاده از کولتیواتور به تنهایی و در تلفیق با علف کش های آلاکلر، بنتازون و متری بوزین بود. همچنین کرت های عاری از علف هرز و آلوده به علف هرز نیز در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که عملکرد دانه سویا و نیز تعداد علف های هرز و وزن خشک آنها تحت تأثیر تیمارهای اعمال شده قرار گرفتند. علفکش آلاکلر در سیستم عدم خاک ورزی کمترین تاثیر را بر روی کاهش جمعیت علف های هرز داشته است. علف کش بنتازون، بنتازون+کولتیواسیون(۱۰۰% کنترل) و متری بوزین+کولتیواسیون(۱/۹۹% کنترل) با ارائه ی حداکثر کنترل علف هرز موثرترین تیمارها در کاهش بیوماس علف های هرز بودند. با توجه به همبستگی مثبت کاهش بیوماس و افزایش عملکرد دانه، بیشترین عملکرد دانه نیز در این تیمارها مشاهده شد، که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند (۰۱/۰<P). در عین حال، تیمار تلفیقی کولتیواسیون با بنتازون در سیستم عدم خاک ورزی، به عنوان بهترین و مؤثرترین تیمار معرفی می‌گردد.