سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آریا نیا – استادیار وعضو هیات علمی گروه کشاورزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
قدرت اله فتحی – استاد وعضوهیات علمی گروه کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
عماد الدین نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد کشاورزی ،شناسایی و مبارزه با علفهای هرز،دانشگاه

چکیده:

به منظور بررسی کنترل تلفیقی علف های هرز پ رویشی در کشت پاییزه کلزا (هیولا ۴۰۱) در منطقه گیلانیرب در سال ۸۹ آزمایشی با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام گرفت. روش کنترل علف های هرز به عنوان عامل اصلی در نه سطح شامل: بدون کنترل (شاهد) کنترل کامل (شاهد) گالانت سوپر، لونترل، گالانت سوپر+ لونترل، کولتیواتوردر مرحله ۴تا ۶ برگی، کولتیواتور+گالانت سوپر، کولتیواتور+ لونترل، کولتیواتور+ گالانت سوپر+ لونترل در کشت کلزا رقم ۴۰۱ hayola بودند. در این تحقیق صفات تعدا خورجین ، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، درصد روغن دانه، شاخص برداشت اندازه گیری شده.نتای نشان داد که روش کنترل کامل وبعد از آن روش تلفیقی گالانت سوپر+کولتیواتور+ لونترل بیشترین تاثیر و روش بدون کنترل کمترین تاثیر بر روی کنترل علف های هرز و عملکرد کلزا داشته. وباتوجه به جدول همبستگی فنوتیپی مشاهده گردید تمام صفات مورد آزمون کلزا به استثناء در صد روغن دانه همبستگی معنی دار در سطح ۱% و ۵% نشان دادند.