سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افروز وثوق پور – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

چکیده:

گیاه کلزاBrassica napus علفهای هرزی زیادیدارند که عامل محدود کننده عملکرد کلزا به شمار رفته به منظور کنترل علفهای هرز از روش مکانیکی شیمیایی زراعی و بیولوژی استفاده می شود مطالعات نشان داده که کاربرد سموم شیمیایی به تنهایی به دلیل تنوع گونه های علف هرز سازوکارهای تحمل به سموم علفکش درگونه های گیاهی و همچنین آلودگی محیط زیست امکان پذیرنیست بهترین کنترل علفهای هرز ازطریق سموم پیش کاشت و استفاده ازکلتیواسیون درزمان های ۳۰تا۶۰ روز پس ازسبز شدن کلزا بدست آمد استفاده ازسیانازین و آلاکلر نیز جهت کنترل علفهای هرز کلزا مورد ازمایش قرارگرفته است نتایج این ازمایشات نشان داده است که سیانازین بیستر برعلفهای هرز پهن برگ و الاکلر بیشتر برعلفهای هرز باریک برگ موثر میب اشد تیمار الاکلر به میزان ۲li/ha باریک برگهای مزرعه را کنترل نمود و تعدادپهن برگها را نیز تاحدی کاهش داد که اختلاف معنی داری با تیمار شاهد بدون کنترل نشان داد ولی این نوع علفهای هرز به طور کامل کنترل نشد این تیمار همچنین باعث کاهش وزن خشک علفهای هرز گردید.