سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم کیانی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی هوافضا
دنا فیروزی – دانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق

چکیده:

در این مقاله کنترلرPID تطبیقی مبتنی بر منطق فازی برای کنترل وضعیت ماهوارهای که از سیستم عملگر ترکیبی استفاده میکند، پیشنهاد شدهاست. سیستم عملگر متشکل از گشتاورسازهای مغناطیسی سبک و ارزانقیمت و چرخ مومنتمی بسیار دقیق است. مقاومپذیری و صحت عملکرد سیستم کنترل طراحیشده از طریق اعمال گشتاورهای اغتشاشی بر ماهواره تضمین شدهاست. نتایج شبیهسازی عملکرد قابل قبولی در سرعت همگرایی و دقت پایدارسازی وضعیت نشان دادهاند