سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیمین کلانتری – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنج
علیرضا معرفت – استادیارگروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
بیتا ناصری – استادیار مرکز تحقیقات و منابع طبیعی زنجان
رقیه همتی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

بیماری پوسیدگی فوزاریومی ریشه ناشی از Fusarium solani f.sp. phaseoli یکی از مهمترین بیماری های خاکزاد لوبیا می باشد که کنترل آن ضروری است. در این مطالعه امکان کنترل بیولوژیک، با هدف مدیریت این بیماری مورد بررسی قرار گرفته است. اثر آنتاگونیستی۲۰۰ ایزوله باکتری جدا شده از ناحیه فرا ریشه لوبیا از مزارع استان زنجان به روش کشت متقابل بر روی محیط کشت PDA در شرایط آزمایشگاه بررسی و از این میان چهار ایزوله به عنوان سرگروه با بیشترین اثر بازدارندگی علیه F. solani f.sp. phaseoli و به عنوان باکتری های محرک رشد جهت آزمایشات گلخانه ای انتخاب گردید. همین طور اثر یک سویه از باکتری Rhizobium leguminosarum جدا شده از ریشه لوبیا سفید به همراه چهار ایزوله باکتری در شرایط گلخانه با استفاده از خاک غیر سترون مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش با ۱۲ تیمار (بذور آغشته به باکتری ریزوبیوم، بذور آغشته به باکتری های محرک رشد، بذور آغشته به ترکیب این باکتری ها با باکتری ریزوبیوم، شاهد سالم و شاهد آلوده به عامل بیماریزا) و در چهار تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی طی سالهای ۸۸-۸۹ در دانشگاه زنجان انجام شد. نتایج نشان داد تیمار های محتوی ریزوبیوم در کنار باکتری های محرک رشد بیشترین اثر را در افزایش شاخص های مورد ارزیابی داشته و در کاهش شدت بیماری نیز اختلاف معنی داری با شاهد آلوده نشان دادند. باکتری های محرک رشد هر کدام اثرات مثبت خود را داشته ولی در کنار باکتری ریزوبیوم افزایش ارتفاع، تعداد غلاف، وزن تر و خشک ریشه و قسمت های هوایی و کاهش شدت بیماری معنی دار بود.