سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی عبدزادگوهری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ایران
علی آرزومندچافی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سیدعلی نورحسینی – دانشگاه آزاد لاهیجان
زهرا بابائی بازکیائی –

چکیده:

از میان آفات و بیماریهایی که به مزارع برنج آسیب می رساند کرم ساقه خوار بیشترین سهم را دارد امروزه با گسترش مشکلات ناشی ازاجرای روشهای مبارزه شیمایی روشهای مدیریت آفات به ویژه مبارزه بیولوژیک کرم ساقه خوار برنج توسط زنبورتریکوگراما ازجایگاه خاص وویژه ای برخوردار است تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل اجتماعی اقتصادی موثر برپذیرش کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خوار برنج توسط زنبورتریکوگراما درروستای دهکاء شهرستان آستانه اشرفیه صورت گرفت برای این منظور ازیک روش تحقیق پیمایشی استفاده شد درمجموع ۴۳۰ برنجکار مورد مطالعه قرارگرفتند نتایج نشان داد که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه پذیرنده و نپذیرنده کنترل بیولوژیکی کرم ساقه خواربرنج برحسب متغیر تعداددام وجود دارد.