سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نازنین یگانه راد – کارشناس ارشد گروهگیاه پزشکی
طیبه پریزن – کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی
غلام خداکرمیان – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
محمدجواد سلیمانی – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

سیب زمینی از محصولات مهم در استان همدان می باشد یکی ازمهمترین بیماری های این محصول پژمردگی باکتریایی ناشی از Ralstonia solanacearum است با توجه به ماهیت عامل بیماری که خاکزاد می باشد مبارزه شیمیایی نه تنها نمی تواندکاملا موثر باشد بلکه باعث تخریب محیط زیست نیز میگردد یکی از علل روند رو به افزایش انواع حساسیت ها و سایربیماریها تجمع بقایای قارچکش ها درمواد غذایی مورد استفاده انسان است به منظور کنترل بیولوژیکی باکتری عامل بیماری پس از جداسازی تعداد ۱۵۰ استرین باکتری آنتاگونیست خاک ناحیه ریزوسفر سیب زمینی اثر آنتاگونیستی این باکتریها مورد بررسی قرارگرفت پس از آنالیز و گروه بندی استرین ها نماینده های هرگروه برای استفاده درشرایط گلخانه انتخاب شدند استرین مربوطه متعلق به گونه های Bacillus Rhizobium Pseudomonas putida , Pseudomonas fluorescens Bacillus megaterium, , subtilis sp.بودند کشت ۴۸ ساعته باکتری های آنتاگونیست با غلظت ۹ ۱۰ با دو روش آغشته سازی غده و خاک گلخانه استفاده شدند پس از گذشته سه ماه فاکتورهای رشدی گیاه و شدت بیماری مورد بررسی قرارگرفت نتایج نشان داد تیمارهای مورد بررسی درسطح ۱ درصد دارای تفاوت معنی دار بودند