مقاله کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس توسط سویه های مختلف قارچ انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در میکروبیولوژی دامپزشکی (پژوهشنامه دامپزشکی گرمسار) از صفحه ۹۹ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس توسط سویه های مختلف قارچ انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه در شرایط آزمایشگاهی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرگاس پرسیکوس
مقاله کنترل بیولوژیک
مقاله متاریزیوم آنیزوپلیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیرعلی خیرآبادی خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقانی سامانی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفی دهکردی صفورا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی مهر محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرگاس پرسیکوس به عنوان یکی از دغدغه های دامپزشکی در طیور اهلی و وحشی مطرح است که سبب بروز ضعف، کم خونی، کاهش در تولید، کاهش در رشد و حتی مرگ و میر در پرندگان می شود. این کنه ناقل بسیاری از بیماری های مهم نیز می باشد. در این مطالعه تعداد ۱۵۰ کنه ی بالغ آرگاس پرسیکوس در ۱۵ گروه ده تایی شامل گروه های درمان و کنترل به صورت ۳ بار تکرار قرار گرفتند. کنه ها به صورت انفرادی و استریل ۳ ۵ ثانیه در سوسپانسیون قارچی حاوی ۲٫۴×۱۰۷ کنیدیوم در هر میلی لیتر غوطه ور شدند و در گروه کنترل نیز در آب مقطر استریل همراه با توئین ۸۰ بدون اسپور غوطه ور شده و به مدت ۲۰ روز مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد قارچ های مورد آزمایش حدت متفاوتی داشتند. روز بیستم در کنه های آرگاس مرگ و میر و رشد میسلیوم های قارچی روی کنه های تحت درمان در جدایه ی ۹۶٫۶ DENI 002 درصد و در سه جدایه IRAN 437 C، IRAN 715 C و ۱۰۰ DEMI 002 درصد گزارش شد. به علاوه بین گروه های درمان و کنترل اختلاف معنی دار بود. مطابق نتایج، جدایه IRAN 437 C حادترین و DEMI 002 ضعیف ترین جدایه های قارچی مورد آزمایش در این مطالعه بودند. نتایج این تحقیق اثر کشندگی سویه های قارچی انتوموپاتوژن را به عنوان یک ترکیب بیوکنترل جایگزین علیه آرگاس پرسیکوس به عنوان یک کنه مهم در طیور نشان داد. تحقیقات بیشتری برای اثبات این نتایج در این زمینه نیاز است.