مقاله کنترل بیولوژیک عوامل کپک سبز و آبی پرتقال توسط اپی فیت های میکروبی میوه مرکبات در شمال ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه پزشکی از صفحه ۳۷۷ تا ۳۹۱ منتشر شده است.
نام: کنترل بیولوژیک عوامل کپک سبز و آبی پرتقال توسط اپی فیت های میکروبی میوه مرکبات در شمال ایران
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل بیولوژیکی
مقاله Penicillium digitatum
مقاله Penicillium italicum
مقاله پرتقال
مقاله اپی فیت میکروبی
مقاله آنتاگونیست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی عمران آیت
جناب آقای / سرکار خانم: بیگی فیروز جائی فرید
جناب آقای / سرکار خانم: سنگی مائده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوسیدگی کپک سبز و آبی مهمترین بیماری های پس از برداشت میوه مرکبات است که به ترتیب توسط قارچ های Penicillium digitatum & Pencillium italicum ایجاد و س الیانه منجر به از بین رفتن ۳۰% محصولات مرکبات می شوند. در روش های متداول برای کنترل این پوسیدگی از قارچ کش های مصنوعی نظیر ایمازالیل، تیابندازول و بنومیل استفاده می شود. با توجه به مضرات استفاده از سموم برای سلامتی انسان و محیط و به دلیل افزایش مقاومت قارچها نسبت به قارچ کش ها، کنترل بیولوژیک به عنوان جانشین مناسبی جهت کنترل این بیماری در نظر گرفته شده است. برای بررسی کنترل بیولوژیک این کپک ها، میکروارگانیسم های اپیفیت از سطح میوه های مرکبات باغات شمال ایران جمع آوری و جداسازی شد. ارزیابی اولیه برای پتانسیل بیوکنترلی از طریق این میکروارگانیسمهای اپیفیت در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس مشاهده نتیجه تست هاله ممانعت از رشد صورت گرفت. ۶۵ ایزوله باکتریایی و مخمری به همراه ۳۰ ایزوله کپکی از خود پتانسیل کنترلی این کپک ها را نشان دادند. مرحله بعد روی هر میوه در ۴ نقطه با فواصل مساوی چاهک هایی با عمق ۲ میلی متر حفر گردید و به هر چاهک سوسپانسیون ایزوله های باکتریایی و مخمری باغلظت ۱۰۸×۱سلول در میلی لیتر، ۲۴ ساعت قبل از سوسپانسیون عامل بیماری زا با غلظت ۱۰۴× ۱ اسپور در هر میلی لیتر اضافه وپلیتها در دمای ۱۵ درجه سلسیوس به مدت یک هفته نگهداری شدند. نتایج تست ها بر اساس ظهور و شدت علائم پوسیدگی در تیمارهای میکروبی بررسی شدند. نتایج بر اساس ظهور و شدت علائم پوسیدگی در تیمارهای میکروبی با ایزوله های بیوکنترل مقایسه گردید. تست های بیوشیمیایی برای شناسایی ایزوله های بیوکنترل ۳ ایزوله های باکتریPseudomonas syringae ، دو ایزوله از مخمری از Pantoea agglomerans و یک ایزوله مخمر Candida famata را نشان دادند. مکانیسم مهاری بیوکنترل ها نشان دهنده مدارکی در تولید رشد ترکیبات و متابولیت های خارج سلولی از باکتری Pseudomonas syringae و متابولیت خارج سلولی Candida famata که اثرات ضد قارچی بر روی P. digitatum & P. italicum.داشتند را بازگو کردند.