مقاله کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم های دفاعی (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۱۲۵ تا ۱۲۹ منتشر شده است.
نام: کنترل بیولوژیک بیماری کپک آبی سیب توسط مخمر Metschnikowia pulcherrima و بررسی امکان تلفیق آن با سیلیکون و برخی مکانیسم های دفاعی (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوکنترل
مقاله پراکسیداز
مقاله سیب
مقاله سیلیکون
مقاله فنل کل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتباریان حسن رضا
جناب آقای / سرکار خانم: امینیان حشمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صاحبانی نوازاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فعالیت بیوکنترلی مخمر Metschnikowia pulcherrima به تنهایی و در ترکیب با سیلیکون علیه قارچPenicillium expansum  و توانایی مخمر برای القای پاسخ های دفاعی در بافت میوه سیب مورد بررسی قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی، میزان درصد بازدارندگی از رشد میسلیومی قارچ بیمارگر با انجام آزمون های کشت متقابل، متابولیت های غیرفرار و مواد فرار مورد آزمایش قرار گرفت. در شرایط آزمایشگاهی، غلظت های مختلف سیلیکون رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری را به خوبی کنترل کرد. غلظت های مختلف سیلیکون در شرایط آزمایشگاهی در محیط مایع روی جمعیت مخمر تاثیر چندانی نداشت. در بررسی های انباری، هر یک از زخم های روی میوه ها با ۲۰ ml سوسپانسیون مخمر و سیلیکون به تنهایی و ترکیب مخمر با غلظت های مختلف سیلیکون تلقیح شدند. بعد از ۲۴ ساعت ۲۰ ml سوسپانسیون اسپور قارچ بیمارگر در محل زخم ها مایه زنی شد. سپس سیب ها در دو دمای ۴°C و ۲۰°C نگهداری شدند. قطر لکه ها در دمای ۴°C و ۲۰°C، به ترتیب، چهل و پنج و پانزده روز بعد از مایه زنی اندازه گیری شد. سیلیکون تاثیر معنی داری بر جمعیت مخمر در محل زخم ها نداشت. در هر دو شرایط دمایی مخمر همراه با سیلیکون اثر کنترلی بهتری نسبت به مخمر و سیلیکون به تنهایی داشت. فعالیت آنزیم پراکسیداز و میزان فنل کل در میوه های مایه زنی شده با مخمر به طور معنی داری افزایش یافت.