سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدهادی رضایی استخروییه – دانشگاه تهران
پرویز جبه دارمارالانی – دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله کنترل بهینه دو سطحی سلسله مراتبی بر اساس اصل تعادل پیش بینی برهمکنش که توسط مزارویک ارائه شده است،برای حل مسله کنترل بهینه سیستمهای ابعاد وسیع خطی گسسته با حل بسته معرفی میشود. در کنترل بهینه سیستمهای خطی برای بدست آوردن سیگنال کنترل نیاز به محاسبه معکوس ماتریسهایی هستیم که در سیستمهای ابعاد وسیع از نظر اندازه بزرگ و تنک هستند در حالی که در این روش ماتریسها از نظر اندازه کوچک و از همه مهمتر از حالت تنک خارج میشوند. در این مقاله برای مقایسه روش کنترل دو سطحی، آن را با روش متمرکز مقایسه میکنیم که میزان نزدیک بودن به پاسخ کنترل متمرکز معیاری برای سنجش کارآیی روش میباشد. از طریق شبیه سازی و مقایسه با روش کنترل بهینه متمرکز کآرایی روش را نشان دادیم