سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قندهاری – دانشگاه شهید رجایی تهران، هیئت علمی دانشکده برق
نعمت اله غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه شهید رجایی
سعید امیری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک آباد

چکیده:

باتوجه به فراوانی کاربرد موتورهای القائی سهفاز در صنایع مختلف، استفاده از درایوهایACجهت کنترل این نوع موتورها رشد روزافزونی داشته است. در این تحقیق از یک مبدلAC/AC سهفاز با ساختار مستقیم برای کنترل برداری حلقهبسته موتور القائی استفاده شده است. مبدلAC/AC موردنظر در حلقه کنترلی، یک مبدل ماتریسی میباشد. روش کنترل برداری حلقهبسته موتور القایی برخلاف روش حلقهباز، کنترل مستقلی از شار و گشتاور موتور را شامل میگردد. اعمال مدولاسیون بردار فضایی مناسب برای مبدل ماتریسی، در فرآیند کنترل برداری، دارای پاسخ مطلوبی می باشد. بلوک دیاگرام کنترلی مربوط به فرایند کنترل برداری حلقه بسته توسط نرمافزار سیمولینکMATLAB شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از شبیهسازی، بهبود فرآیند کنترل را باتوجه به انطباق شکلموجهای حاصل بر مفاهیم تئوری، نشان میدهد.