سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا وارسته – کارشناسارشد مهندسی عمران، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندس
فرهاد بهنام فر – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی سلیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله، به مقایسه انواع الگوریتم های رایج کنترل فعال سازه ها که شامل: کنترل بازخوردی وضعیت، کنترل بازخوردی تغییرمکان و کنترل بازخوردی شتابمی شود، پرداخته شده است. بدین منظور پساز مرور مختصری بر روابط اصلی هر یکاز روشهای کنترلی ذکر شده، این روشها بر روی تعدادی سازه برشی اعمال گردیده شده اند. با انجام آنالیز دینامیکی، میزان تغییرمکان و جابجایی نسبی برای هر سازه تحت زلزله های مختلف محاسبه شده و با اعمال هر یکاز روشهای کنترلی بالا، سازه ها مورد کنترل قرار گرفته اند. مقایسه نتایج، برتری روش کنترل بازخوردی تغییرمکان را نسبت به دیگر روشهای کنترلی نمایان می سازد