سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل نیاعمران – عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
حامد مهدیلو ترکمانی – کارشناسارشد سازه، شرکتژیان، تهران

چکیده:

سدمخزنی جگیناولین سد بتنی غلتکیRCC) در ایران می باشد که مورد بهره برداری قرار گرفته است، لذا باتوجه به کمبود تجربه در ایران برای ساخت، بهره برداری و رفتارسنجی این نوع از سدها، کنترل ایمنی و پایداری آن از اهمیتبسزاییبرخوردار است. در این تحقیق، از تحلیل استاتیکی و دینامیکی (تاریخچه زمانی) برای کنترل پایداری سد جگین استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سد جگین از لحاظ پایداری و ایمنی در شرایط خوبی قراردارد و این سد در برابر بارهایاستاتیکی و دینامیکی پایدار و ایمن می باشد