سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زینب تنوری شرشر – سخران گروه ریاضی دانشگاه بیرجند
امید ربیعی مطلق – دانشگاه بیرجند

چکیده:

دراینجا یک دستگاه از معادلات دیفرانسیل معمولی را به عنوان یک مدل ازتاثیر متقابل پروتئین های p53,Mdm2 درنظر میگیریم با بررسی نحوه وابستگی مدل به پارامترها و تغییرات پروتئین ATM-P نشان میدهیم که دستگاه از یک انشعاب گره زینی عبور می کند سپس با استفاده از روش منیفلد مرکزی معادله ی انشعاب گره زینی را برای تغییرات پروتئین ATM-p و ثابت هیل HILL محاسبه می کنیم نشان میدهیم که معادله انشعاب تاثیر نوسان ناشی از اثرمتقابل Mdm2 و P53را درترمیم صدمه ی DNA توصیف می کند درانتهابا درنظرگرفتن نقش ثابت هیل درایجاد انشعاب و ترمیم DNA از آن به عنوان تابع کنترل درمعادله ی انشعاب استفاده کرده و شرایط کنترل بهینه را بردستگاه اعمال میکنیم