سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کیوان ترابی – استادیار، دانشگاه کاشان،گروه مکانیک
مهدی اقبری – کارشناسی ارشد، دانشگاه کاشان
احمدرضا ازادی – دانشجوی دکترا، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این تحقیق کنترل ارتعاشات پرههای متصل به محور دوارهمراه با نوسانات دورانی توسط اعمال نیروی کنترلر بر نقطهای از پره مدنظر میباشد. بدین منظور ابتدا معادلات غیرخطی حاکم بر حرکتپرهها، با در نظر گرفتن مدل ارتعاشی تیر تیموشنکو استخراج گردید. سپس معادلات دیفرانسیل پارهای حاصل شده توسط روش جداسازی گالرکین، به معادلات دیفرانسیل معمولی بر حسب متغیر زمان تبدیل شد. بدلیل ماهیت غیرخطی این معادلات با به کاربردن روش هورویتز برای حل معادلات غیرخطی، تابع انتقال نامعین سیستم در حوزه فرکانس حاصل شد. طراحی کنترلر بر اساس روابط موجود برای سیستمهای با پارامترهای توزیع یافته به کمک تئوری فیدبک کمی انجام گرفت. در پایان مدلسازی سیستم در محیط شبیه سازی متلب انجام گرفته و نتایج ارائه شد. نتایج بیانگر پایداری سیستم ومیراشدن دامنه ارتعاشات به نحو مطلوب بر اثر اعمال نیروی کنترلر در وسط تیر میباشد