سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر پروینی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب،دانشگاه تبریز
اکرم عباسپور – استادیار سازه های آبی دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز
علی حسین زاده دلیر – استاد سازه های آبی دانشکده کشاورزی، گروه مهندسی آب،دانشگاه تبریز

چکیده:

از جمله روش هایی که اخیرا مطرح شده است تعبیه صفحات مدفون در دال بستر فرسایش پذیر می باشد. کلیه آزمایش-های این تحقیق در شرایط آب زلال، رسوب بستر یکنواخت انجام شده است. در این راستا آزمایشات متعددی صورتگرفت که در آنها از صفحات مدفون با دو زایه ۵۰ و ۹۰ و در فواصل متفاوت از سکوی فرسایش ناپذیر در شیب افقی بااعداد فرود ۴-۹ استفاده شد. نتایج حاصل از آزمایشات که به صورت نیمرخ های آبشستگی ترسیم شدند، نشان دادند که زاویه و محل قرارگیری صفحات در کنترل و کاهش عمق آبشستگی موضعی از اهمیت زیادی برخوردار است.صفحات بازاویه ۵۰ درجه ۴۹ % نسبت به صفحات با زاویه ۹۰ درجه عملکرد بهتری دارند. بهترین فاصله قرارگیری صفحات قائم به صورت تکی در فاصله L(p)=45 از سکوی فرسایش ناپذیر بوده و بهترین فاصله صفحات با زاویه ۵۰ درجه به صورت تکی در فاصله L(p)=30 از سکوی فرسایش ناپذیر می باشد.