سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سعیدی مقدم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مجتبی روحانی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

استراتژی تکامل تفاضلی DES) کلاسی از الگوریتم های تکاملی است که ساختار آن از نظر مفهوم و پیاده سازی، بسیار ساده بوده و روشی کارآمد در حل مسائل بهینه سازی با توابع هدف مشتق ناپذیر، غیرخطی، چندوجهی، چندهدفی و مسائل پیچیده و با ابعاد وسیع است. نتایج تحقیقات مختلف نشان می دهد که الگوریتم DES از جهت سرعت همگرایی و Robustness بر بسیاری از روش های بهینه سازی دیگر برتری داشته است و نتایج خوبی را در حل مسائل benchmark و مسائل دنیای واقعی ارائه کرد هاست. الگوریتم پیشنهادی این مقاله، به کارگرفتن الگوریتم تکاملی تفاضلی در تنظیم پارامترهای کنترلر فازی است. یک سیستم خودتنظیم که در طول اجرای فرایند با توجه به عکس العمل سیستم و شرایط موجود همواره یاد می گیرد که واکنش مناسب تری داشته و سیگنالهای کنترلی کارآمدتری را ارسال کند. در واقع کنترلرDE-Fuzzy دارای توانمندی تعامل با محیط اطراف است. ویژگ یهای این کنترلر بر روی مسأله پاندول معکوس مورد بررسی قرار گرفته است که مقایسه آن با کنترلرGA-Fuzzyتاییدی بر سرعت همگرایی بالای کنترلرonline و DE-Fuzzy بودن آن است.