سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سعید صفری بیدسکان – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

یکی از وظایف و مسئولیتهای اصلی حسابداری دولتی ، پاسخگویی ۱ است. حسابداری دولتی در گذر از چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت تصمیم گیری به چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی قرار گرفته است. آقای یوجی ایجیری با سخنرانی در سال ۱۹۸۰ ، آغازگر بحث پاسخگویی بوده است. در یک سیستم پاسخگویی ، اختیارات از بالا به طبقات پایین تر منتقل می شود و سطوح پایین تر نیز نسبت به اختیارات خود ، مسئول و پاسخگو می باشند. این در حالی است که مسئولیت اصلی و پاسخگویی اصلی به بالاترین رده سازمان تعلق دارد. در چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی هدف حسابداری ایجاد یک سیستم مناسب جریان اطلاعات بین پاسخگوAccouter) و پاسخ خواه یا صاحبان حق Accountee) است این چارچوب بر پایه ارتباطی دو طرفه بنا شده است. ایجیری معتقد است که در چارچوب نظری مبتنی بر پاسخگویی ، سودمندی ، مربوط بودن ، بیطرفانه بیان کردن واقعیت های اقتصادی و سایر ویژگیهای کیفی اطلاعات ، در درجه اول اهمیت نیستند و آنچه مهم است مفید بودن سیستم حسابداری بعنوان یک مجموعه می باشد. پاسخ خواه نبودن صاحبان حق ، عدم بازنگری در قوانین و مقررات و رویه ها و ملاحظه کاری های سیاسی سه قوه از مهمترین دلالیل فراموشی ارزیابی ظرفیت مسئولیت پاسخگویی (عملکرد سالانه بودجه کل کشور) می باشد. در مقاله حاضر ضمن بررسی چارچوب نظری مبتنی بر مسئولیت پاسخگویی به بررسی پیشرفتهای حسابداری دولتی در کشورهای پیشرفتههمزمان با صدور بیانیه شماره ۳۴GASB پرداخته می شود سپس پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و در نهایت پیشنهادهایی ارائه خواهد شد