سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اردشیر اسدی – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان
داوود افیونی –

چکیده:

در بسیاری از مناطق ایران دو محصول زراعی درسال کشت می شود توالی گندم – ذرت علوفه ای محصولات ردیفی از تناوبهای رایج می باشد روش مرسوم کشت گندم در بیشتر مناطق برروی بستر مسطح و برای ذرت برروی پشته هایی به عرض ۳۵-۳۰ و به فواصل ۷۵ سانتی متر می باشد استفاده از دو شکل متفاوت بستر کاشت در توالی گندم – ذرت یک عامل محدودکننده برای اجرای سیستم های کم خاکورزی و بی خاک ورزی محسوبمی گردد. به منظور ارائه یک سیستم کشت و کار منطقه ای برای دو محصول متوالی گندم و ذرت به مدت ۲ سال زراعی ترکیبی از تیمارهای خاک ورزی و کاشت در نظر گرفته شدند. هدف از این تحقیق بررسی سازگاری کشت گندم برروی بسترهای پشته ای و امکان حفظ و نگهداری پشته ها به مدت یک یا دو سال زراعی با عملیات ک م خاک ورزی و مقایسه آن با روش مرسوم خاک ورزی با گاو آهن برگردان دار + کاشت پخشی گندم+ خاک ورزی مرسوم+ کاشت ذرت بر روی پشته در کشت گندم و ذرت بوده است.