سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدحسین قویم ساداتی – دانشگاه آزادفردوس
حمیدرضا گل کارحمزیی یزد –
مجتبی طاوسی –
ایوب صداقتی مختاری –

چکیده:

تحقیق حاضر به مطالعه اقتصادی اثرکم آبیاری برعملکرد محصول گندم روشن درمنطقه خشک و نیمه خشک می پردازد این پژوهش درقالب طرح آماری بلوک کامل تصادفی شامل هشت تیمار و سه ترار درکرتهایی به ابعاد ۲/۵×۲/۵ مترروی محصول گندم رقم روشن درمزرعه پژوهشی دانشگاه آزاداسلامی واحد فردوس درسال زراعی ۹۰-۸۹ به اجرا درامده است تیمارهای آزمایشی شاملهشت سطح آبیاری T , 2 T , 3 T , 4 ,T 5 ,T 6 ,T ,T8 7 T76 به ترتیب معادل ۱۵و۳۰و۴۵و۶۰و۷۵و۱۰۰و۹۰و۱۲۰ درصد نیاز آبی گیاه می باشد اثرتیمارهای کم آبیاری برکارایی مصرف آب آبیاری معنی دار بوده است بالاترین کارایی مصرف آب با ۰/۶۹ کیلوگرم درمترمکعب درتیمارآبیاری T5 بدست آمد که بیانگر بهره وری بالای آب آبیاری دراستراتژی کم ابیاری درمناطق خشک و نیمه خشک است باتوجه به نتایج حاصله الگوی کم آبیاری T5 جهتب رنامه ریزی مدیریت آب منطقه درمحصول گندم روشن پیشنهاد می شود.