سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی ماشین چی جویباری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک
محمدهادی پاشایی – استادیاران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
علیرضا فتحی –

چکیده:

درسه دهه اخیر بهینه سازی سازه ها مورد توجه بسیاری ازمهندسان قرارگرفته است زیرا مقدار مصالح مصرفی یکی ازپارامترهای مهم درطراحی سازه ها بشمار میرود درواقع مهندسان همواره سعی میکنند که وزن قیمت یا حجم سازه ها را از طریق بهینه سازی کاهش دهند تاکنون برای بهینه سازی سازه ها از روشهای مختلفی ازقبیل الگوریتم ژنتیک الگوریتم اجتماع ذرات الگوریتم بازپخت و دیگر روشهای جستجوی تصادفی استفاده شده است درمقاله حاضر ازالگوریتم بهینه سازی تجمع زنبور عسل که الهام گرفته از رفتار اجتماعی زنبورهای عسل برای جستجوی غذا درطبیعت می باشد برروی یکی از مسائل پرکاربرد مهندسی یعنی کمینه سازی وزن سازه های خرپایی شکل تحت قیدهای غیرخطی نوسانی استفاده میشود و نتایج بدست آمده درمقایسه با سایر مراجع نشان میدهد که این روش حتی برای مسائل مقید نیز مناسب است