سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید بابایی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
محسن نصر اصفهانی – دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در سالهای اخیر، به دلیل محدود بودن منابع انرژی، مصرف روز افزون و هزینه های بالای تأمین آن روش های مختلفی برای کاهش مصرف انرژی ارائه شده است. همچنین استفاده از انرژی های تلف شده در فرآیند نیز به امر بسیار مهمی تبدیل شده است. تقریباَ در تمامی فرآیندهای شیمیایی، جداسازی، بخش بسیار مهمی را تشکیل می دهد. تقطیر، متداول ترین روش جداسازی در صنعت است که انرژی زیادی را مصرف می کند. در حالت کلی، هنگام جداسازی یک مخلوط چند جزئی به اجزای خالص، امکان استفاده از آرایش های مختلفی از برج های تقطیر وجود دارد. بنابراین در یک مسأله ی جداسازی به روش تقطیر، پیدا کردن بهترین ارایش برج های تقطیر به عنوان یک مسأله ی مهم در طراحی و بهینه سازی مطرح می شود. هدف از انجام این مطالعه، کمینه سازی هزینه و انتخاب متغیرهای عملیاتی توسط الگوریتم ژنتیک و بررسی تأثیر انتگراسیون حرارتی بر روی کیفیت انرژی به وسیله آنالیز اکسرژی برای آرایش های مستقیم، غیر مستقیم و پیش تفکیک کننده در مخلوط سه جزئی پروپان، بوتان و پنتان است. با توجه به نتایج به دست آمده، آرایش پیش تفکیک کننده با انتگراسیون حرارتی نسبت به آرایش مستقیم ۴۴/۴۳% کاهش هزینه و ۶۹/۴۰% بهبود کیفیت انرژی دارد.