سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ام البنین مشکانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
قاسم مصلحی – استاددانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

دراین مقاله تعریف جدیدی از مساله زمان بندی تک ماشین با محدودیت دسترسی انعطاف پذیر دوره ای مورد بررسی قرارمیگیرد دراین تعریف جدید درهر دوره مدت زمان دوره عدم دسترسی وابسته به میزان کارکرد پیوسته ماشین به طور گسسته تغیی رکرده و میتواند دو مقدار مختلف اختیار کند به همین دلیل این نوع محدودیت دسترسی محدودیت دسترسی دو حالته نامیده میشود هدفکمینه سازی مجموع زمان های تکمیل کارها می باشد دراین مقاله ضمن بررسی پیچیدگی مساله و معرفی مدل ریاضی آن یک الگوریتم ابتکاری با پیچیدگی زمانی O(n logn و یک رویه شاخه و کران برای حل مساله به همراه نتایج محاسباتی ارایه شده است نتایج نشان میدهند که بیشترین درصد خطای الگوریتم ابتکاری ۴/۰۶ درصد بوده و رویه شاخه و کران مسائل تا ابعاد ۲۲ کاررا حل نموده است.