سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسلم سامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مصطفی رشنو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرداد صفرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز
امیرحسین رمضانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خطرات زیستمحیطی مصرف سموم در کشاورزی یکی از موضوعاتی است که همیشه در مباحث کشاورزی پایدارمورد توجه بوده است. جهت حرکت به سمت سیستمهای مناسبتر توزیع سموم و مدیریت مبارزه با آفات وجود روش- هایی که بتوانند خطرات مصرف سموم را مدلسازی کنند ضروری است. مطالعات قابل توجهی نیز روشهای کاربردی مناسبی جهت کمیسازی خطرات زیستمحیطی سموم ارائه کردهاند. در سالهای اخیر رویکرد ریاضیات فازی نیز جهت توسعه مدلهای کمیسازی مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و توانایی آن اثبات گردیده است . در این مطالعه مروری بر روشهای مدلسازی ریسک مصرف سموم در تولیدات کشاورزی گردیده است. همچنین یک مدل بر مبنای سیستم استنتاج فازی جهت کمیسازی خطرات زیستمحیطی سموم ارائه گردیده و کارایی آن اثبات گردیده است