مقاله کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از دست رفتن نیتروژن توده کمپوست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۷۵ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: کمپوست سازی همزمان پسماند شهری و خاک اره جهت حفظ رطوبت و جلوگیری از دست رفتن نیتروژن توده کمپوست
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپوست
مقاله خاک اره
مقاله نسبت C/N
مقاله رطوبت
مقاله محتوای نیتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در شهر زاهدان روزانه حدود ۸۰۰ کیلوگرم خاک اره تولید شده در کارگاه های چوب بری، استفاده ای نداشته و دور ریخته می شود. هدف از مطالعه حاضر استفاده مجدد از این پسماندهای سودمند جهت بهینه سازی نسبت کربن به نیتروژن (C/N)، جلوگیری از خروج نیتروژن از توده و بررسی اثر خاک اره بر محتوای رطوبت توده هاست.
۴ توده زباله تهیه و یک توده به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. به سه توده دیگر میزان ۱۶، ۳۲ و ۷۰ درصد خاک اره افزوده شد. هفته ای یک بار از توده ها نمونه برداری به عمل آمد و نسبت C/N، میزان رطوبت، کربن و نیتروژن آن ها سنجیده شد.
میزان کاهش رطوبت در تیمار شاهد %۳۳ و در تیمارهای ۱۶، ۳۲ و ۷۰ به ترتیب ۱۵، ۱۵ و %۱۰ بوده است. با افزودن خاک اره میزان از دست رفتن رطوبت توده ها کاهش یافت که این مساله در مناطق گرم و خشک که با کمبود آب مواجه هستند، بسیار حایز اهمیت می باشد. میزان بهینه نسبت C/N در تیمار %۱۶ مشاهده شد و از دست رفتن نیتروژن با افزودن خاک اره کاهش یافت. میزان کاهش نیتروژن در تیمار شاهد، %۱۶، %۳۲ و %۷۰ به ترتیب ۳۰، ۷، ۷ و %۱۵ بوده است. حداکثر میزان نیتروژن در توده رسیده نیز در تیمار %۱۶ مشاهده گردید.
بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده می توان نتیجه گرفت خاک اره می تواند سبب حفظ رطوبت و نیتروژن توده های کمپوست گردد و نسبت نامطلوب و پایین C/N اولیه را بهبود بخشد. تیمار %۱۶ اثر مناسب تری را بر روی فرایند و کیفیت کمپوست نسبت به سایر تیمار های مورد آزمایش نشان داد.