سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا چنگیزدلیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مجید عاشوری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تیمور رضوی پورکومله – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر کمپوست آزولا و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۰۹۳۱ در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. عامل اول نیتروژن از منبع اوره در سه سطح]شاهد )بدون استفاده از کود نیتروژن(، ۰۱ و ۰۱ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار [ و عامل دوم کود آلی در ۰ سطح ]شاهد )بدون مصرف کود آلی(، کمپوست آزولا به مقدار ۲/۵و۵و۷/۵در هکتار )براساس وزن خشک بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد دانه، ارتفاع طول خوشه، و تعداد دانه پر معنی دار بوده است. از بین صفات مورد بررسی قرار گرفته طول خوشه تحت تاثیر سطوح مختلف کمپوست آزولا قرار نگرفت