سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا چنگیزدلیوند – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، عضو باش
مجید عاشوری – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
تیمور رضوی پورکومله – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور

چکیده:

به منظور ارزیابی تاثیر کمپوست آزولا و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۰۹۳۱ در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. عامل اول نیتروژن از منبع اوره در سه سطح]شاهد (بدون استفاده از کود نیتروژن)، ۰۱ و ۰۱ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار [ و عامل دوم کود آلی در ۰ سطح ]شاهد (بدون۷ در هکتار (براساس وزن خشک) / ۵و ۵ ،۲/ مصرف کود آلی)، کمپوست آزولا به مقدار ۵ [ بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مقادیر مختلف کود نیتروژن بر روی عملکرد دانه، ارتفاعع طول خوشه، و تعداد دانه پر معنی دار بوده است. از بین صفات مورد بررسی قرار گرفته طول خوشه تحت تاثیر سطوح مختلف کمپوست آزولا قرار نگرفت