سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه محمدی – دانشگاه پیام نور کرمان، گروه زمین شنا
حمید احمدی پور – دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه، قسمتی از مجموعه آتشفشانی و آتشفشانی – رسوبی چین خورده سنگ صیاد می باشدد، کده در وندور شدرقی استان کرمان و نوار دهج ساردوئیه واقع شده است. این منطقه شامل گدازه، توده نفوذی، مواد آذرآواری، موادآتشفشانی – رسوبیوآهک می باشد. گدازه ها شامل بازالت وبازالتیک آندزیت می باشند. بلورهای پلاژیوکلازموودود در بازالدت هدا ، منطقده بنددی نداشته و بافت های غربالی یا ناتعادلی ویا تبلور مجدد و هم رشدی ناشی ازاختلاط ، درآنها دیدده نمدی شدود . امدا پلاژیوکلازهدای مووود در بازالتیک آندزیت دارای بافت ناتعادلی، غربالی و حاشیه خورده شده مدی باشدند، کده نشدان دهندده اخدتلاط ماگمدایی و تحولات ماگمای اولیه است. مواد آذرآواری شامل توف ووش خورده، برش آتشفشانی و ایگنیمبریت می باشد و موادآتشفشانی – رسوبی منطقه متشکل از کنگلومرا، ماسه سنگ و سیلتستون آتشفشانی هستند. فقدان کانی آبدار در گددازه هدای منطقده مدی تواندد حاکی از بالا بودن دما در هنگام تبلور این سنگها) ۱۱۰۱ دروه(،یا پائین بودن مقدارNa2O در ماگمای سازنده آنها باشد.