مقاله کمی سازی پارامترهای الکتریکی دندان به منظور سنجش میزان و عمق پوسیدگی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تحقیق در علوم دندانپزشکی از صفحه ۲۷ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: کمی سازی پارامترهای الکتریکی دندان به منظور سنجش میزان و عمق پوسیدگی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مینا
مقاله عاج
مقاله مقاومت الکتریکی
مقاله پوسیدگی دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدالصنایع وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی هروی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: پوسیدگی شایع ترین علت از دست رفتن دندان است و تشخیص به موقع آن گامی بزرگ در جهت سلامت دندان ها است. پوسیدگی دندان ها می تواند باعث تخلخل و تغییر قدرت هدایت الکتریکی دندان شود لذا هدف در این مطالعه اندازه گیری مقاومت الکتریکی دندان و تعیین ارتباط آن با میزان و درجه پوسیدگی است.
مواد و روش ها: این مطالعه به روش تجربی و آزمایشگاهی بر روی دندان های پرمولر انسانی با درجات مختلف پوسیدگی انجام شد. پارامترهای الکتریکی دندان شامل مقاومت و ظرفیت الکتریکی، برای اجزا سالم دندان ها و همچنین پوسیدگی های سطحی، عمقی و پوسیدگی منجر به درمان ریشه اندازه گیری شد. مقاومت و ظرفیت الکتریکی در حالات مختلف پوسیدگی با یکدیگر مقایسه شدند. ارتباط بین پارامترهای الکتریکی و میزان پوسیدگی نیز به دست آمد. برای ارزیابی نتایج از آزمون واریانس یک طرفه و تخمین رابطه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که مقاومت الکتریکی دندان با میزان پوسیدگی تغییر می کند (P<0.05) و بر اساس یک رابطه خطی با افزایش عمق پوسیدگی مقاومت الکتریکی دندان نیز کاسته خواهد شد. ارتباط معناداری نیز بین تغییرات ظرفیت الکتریکی در پوسیدگی های عمقی و سطحی وجود دارد. (P=0.01) وجود دارد همچنین ارتباط بین ظرفیت الکتریکی و میزان پوسیدگی به صورت یک رابطه غیر خطی تغییر می نماید.
نتیجه گیری: به نظر می رسد استفاده از مقاومت الکتریکی می تواند ابزاری مناسب برای تشخیص پوسیدگی مخصوصا در پوسیدگی های عمقی و منجر به درمان ریشه باشد و به عنوان روشی باصحت بالا برای تشخیص عمق پوسیدگی پیشنهاد می شود.