سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا کلاه چی – گروه مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
علی اکبر مصلایی برزکی –
حسین وثوق –

چکیده:

دراین تحقیق کمانش محوری نانومخروط تک جداره واقع درمحیط الاستیک با استفاده از مدل پوسته مخروطی مورد مطالعه قرارگرفته است با استفاده از تئوری الاستیک غیرموضویع فرضیات لاوکیرشهف روابط سینماتیک نیروها و ممان ها معادله انرژی پتانسیل کل برای پوسته مخروطی نوشته شده و فرضیات ساندرز درنظرگرفته می شود سپس با اعمال روابط اویلر برمعادله انرژی سه معادله تعادل حاکم برسیستم به دست می ایند که با استفاده از ضابطه ترفتز نقطه مجاور این روابط خطی می شوند با توجه به شرایط تکیه گاه ساده مودهای کمانش تقریب زده شده و با اعمال به معادلات و استفاده از روش گلرکین بارکمانش بدست می آید به این ترتیب تاثیر تئوری الاستیک غیرموضعی و زاویه نیم راس مخروط بررفتار کمانش نانومخروط تک جداره بررسی شده است نتایج به دست آمده حاکی از این است که با افزایش زاویه نیم راس مخروط پایدار ینانو مخروط افزایش می یابد.