سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

عبدالحسین فریدون – دانشیاردانشگاه سمنان
محمود شریعتی – دانشیار دانشگاه صنعتیشاهرود
امین اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

درک چگونگی تاثیر گشودگی روی ظرفیت تحمل بار و رفتار کمانش پوسته های استوانه ای یک مسئله اساسی درطراحی اجزای سازه های بکاررفته دراتومبیلها، هواپیماها و نیز سازه هایی دریایی می باشد دراین مقاله شبیه سازی و تحلیل پوسته های استوانه ای از جنس فولاد ضدزنگ )stainless steel c116 Ti با طولها و ضخامتهای متفاوت شامل گشودگی دایروی، تحت بارگذاری مایل با استفاده از روش عددی اجزای محدود انجام شده و تاثیر اندازه گشودگی با مساحت ثابت و همچنسن نسبت طول به قطر و نسبت طول به ضخامت در رفتار کمانش و پسکمانش پوسته های استوانه ای بررسی شده است همچنین برای چندین نمونه آزمایش کمانش توسط یکدستگاه سروهیدرولیک انجام شد و نتایج بدست آمده از آزمایشهای تجربی با نتایج عددی مقایسه شدند. مطابقت بسیار خوبی بین نتایج بدست آمده از شبیه سازیعددی و نتایج تجربی مشاهده گردید.