سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

غلامحسین رحیمی شعرباف – دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک
علی اصغر نادری – دانشجوی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی، بخش مهندسی مکانیک

چکیده:

با قرار دادن الیاف در یک مسیر منحنی بر روی پوسته میتوان قابلیت حمل بار آن را افزایش داد. در این مقاله سه مسیر جایگذاری الیاف، به نامهای ژئودزیک، انحنا ثابت و زاویه ثابت، بر روی پوسته مخروطی معرفی شده است. براساس تئوری کلاسیک چندلایه، ضرایب سفتی برای مسیرهای جایگذاری الیاف بر روی پوسته مخروطی دوار به دست آمده است و نحوه تغییر این ضرایب درراستای طولی پوسته بررسی شده است. با استفاده از نرم افزار آباکوس، بار کمانشی پوسته مخروطی چندلایه برای هر مسیر، محاسبه شده است و نتایج برای مسیرهای معرفی شده، با هم مقایسه شدهاند. نتایج نشان میدهند که زاویه جهت گیری الیاف و ضخامت پوسته، تابعی از موقعیت مکان بر روی پوسته مخروطی هستند و این نتایج حاکی از وابستگی سفتی هر نقطه از پوسته مخروطی به موقعیت آن است. اثر تغییر ضخامت بر تغییر سفتی در راستای محوری مخروط، مؤثرتر از، اثر تغییر زاویه است و همین اثر، تعیین کننده عمده کاهش سفتی، در راستای طولی مخروط از مقطعکوچک به سمت مقطع بزرگتر پوسته است. با افزایش زاویه ابتدایی جایگذاری الیاف در دهانه کوچک پوسته مخروطی، بار کمانشی آن برای هر سه مسیر با رفتاری متفاوت، کاهش مییابد. نتایج حاصله با نتایج دیگران تطابق مناسبی دارد