سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

آلا غرفایی – دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولک
فهیمه مرادی – دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک، دانشجوی کارشناس
مجید مجرد – دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک، عضو هیئت علمی
حمید صادقیان – دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشکده پیراپزشکی، گروه علوم آزمایشگاهی، ع

چکیده:

لیپواکسیژنازها آنزیم های بسیار مهمی در متابولیسم لیپیدها می‌باشند که اسیدهای چرب غیر اشباع شامل آراشیدونیک اسید و لینولئیک اسید را به متابولیت های آنها تبدیل می‌نمایند. از این بین، اعضای گروه ۱۵- لیپواکسیژناز بر اساس توزیع بافتی و ویژگی های آنزیمی خود، به دو گروه ۱۵- لیپواکسیژناز نوع ۱ و نوع ۲ تقسیم بندی می‌شوند. نوع ۱این آنزیم و متابولیت های آن، در انواع مختلف سرطان از جمله سرطان کولون و پروستات دخیل بوده و نشان داده شده است که ارتباط مستقیمی بین افزایش بیان این آنزیم در سرطان پروستات و درجه بدخیمی وجود دارد. لذا به نظر می رسد مهار آن بتواند باعث القای آپوپتوز در این سلولها گردد.به منظور بررسی اثر مهاری ترکیبات سنتزی و طبیعی بر روی آنزیم ۱۵- لیپواکسیژنازنوع ۱، کلونینگ این آنزیم با استفاده از cDNA مربوط به رده سلولی سرطان پروستات (PC3) انجام گرفت. در ابتدا total RNA از سلولهای PC3 استخراج و توسط فرآیندReverseTranscription، به cDNA تبدیل گردید. سپس برای بدست آوردن قطعه مربوط به ژن مورد نظر، PCR بواسطه pfu DNA polymerase صورت پذیرفت. این قطعه DNA در جایگاه آنزیم EcoRV وکتور(+)pBluescriptSKII کلون گردید. پس از تعیین توالی و اطمینان از صحت توالی مربوطه، قطعات DNA با استفاده از آنزیم EcoRI به درون وکتور بیانی pMal-P2X ساب کلون گردیدند. بیان پروتئین نوترکیب با استفاده از IPTG القا شده و میزان بیان آنزیم نوترکیب با تکنیک SDS- PAGE مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه، کلونینگ آنزیم ۱۵- لیپواکسیژناز نوع ۱ برای اولین بار با استفاده از cDNA سلول های سرطانی انجام گرفته است و امید است که پروتئین کلون شده بتواند در مطالعات آتی بر روی مهارکننده‌های انتخابی این آنزیم مورد مصرف قرار گیرد.