مقاله کلونینگ ژن POL ویروس HIV-1 و تعیین زیرگروه های آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بخش اول پاییز ۱۳۹۱ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۹ منتشر شده است.
نام: کلونینگ ژن POL ویروس HIV-1 و تعیین زیرگروه های آن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله HIV1
مقاله کلونی ها
مقاله تنوع ژنتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تباراسدلاله رعنا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: قره باغیان احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: شناسایی تنوع ژنتیکی و سیر تکاملی ویروس HIV در کشور، به بررسی مولکولی پیوسته و مداوم نیاز دارد که بتواند اطلاعات مفیدی در راستای طراحی روش های درمانی و تشخیصی جدید ارایه دهد. در این مطالعه از روش ژن کلونینگ، جهت ارزیابی توزیع و تنوع ژنتیکی اشکال در حال گردش ویروس HIV-1 استفاده شد.
مواد و روش ها: در یک مطالعه تجربی، ۵۰ نمونه که با روش الایزا، HIV مثبت بودند، بررسی شدند، تمام موارد معتاد تزریقی بوده و سابقه درمان آنتی رتروویرال نداشتند. ژن ریورس ترانس کریپتاز ویروس HIV-1 با روش Nested RT- PCR و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد، سپس با استفاده از وکتور PTZ-57RT کلون شد و چندین کلون از هر بیمار تعیین توالی شد. توالی های به دست آمده از ژن ریورس ترانس کریپتاز با توالی های رفرانس که از بانک اطلاعات جهانی به دست آمده بود، با استفاده از نرم افزار ۸/ ClustalW 1مرتب شد. سپس درخت فیلوژنتیک با استفاده از نرم افزار NJplot رسم شد.
یافته ها: از ۵۰ نمونه مورد بررسی، ۳۰ نمونه با استفاده از روش Nested RT-PCR تکثیر شدند، آنالیز نوکلئوتیدها بر روی ژن ریورس ترانس کریپتاز با استفاده از چندین کلون از هر فرد انجام شد. تمام نمونه ها ساب تایپ CRF35-AD بودند.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که CRF35-AD، شایع ترین تحت گونه نوترکیب در بین بیماران است. اطلاعات پیرامون تنوع ژنتیکی ویروس در افراد و ساب تایپ های ویروسی در گردش جامعه، می تواند در طراحی روش های تشخیصی، برنامه های کنترل عفونت و درمان، مفید باشد.