مقاله کلونینگ ژن P40 مایکوپلاسما آگالاکتیه در سیستم پروکاریوتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۲ منتشر شده است.
نام: کلونینگ ژن P40 مایکوپلاسما آگالاکتیه در سیستم پروکاریوتی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژن P40
مقاله مایکوپلاسما آگالاکتیه
مقاله واکسن نوترکیب
مقاله کلونینگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یاوری فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: پوربخش سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: خاوری نژاد رمضانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن P40 کد کننده پروتیین چسبندگی مایکوپلاسما است، که باعث اتصال مایکوپلاسما آگالاکتیه به سلول های یوکاریوتی، کلونیزه شدن آن در میزبان و شروع بیماری می شود. لیپوپروتیین P40 یک آنتیژن تحریک کننده ایمنی و کاندید مناسب برای واکسن سازی است. هدف از انجام این مطالعه تولید واکسن نوترکیب زیرواحدی با استفاده از کلونینگ ژن P40 در سیستم پروکاریوتی می باشد.
در این تحقیق، ژن
P40 از سه سویه واکسینال مایکوپلاسما آگالاکتیه در ایران تکثیر و تعیین توالی شد. توالی ژن P40 منتخب، پس از یک سری تغییرات، سنتز و در پلاسمید کلونینگ کلون شد، سپس به باکتری اشریشیاکلی به روش شوک حرارتی انتقال داده شد. پس از تکثیر، ژن P40 توسط دو آنزیم برش داده شد. ژن تخلیص شده در پلاسمید بیانی، جهت انتقال به باکتری بیانی کلون شد.
نتایج نشان داد که قطعه
۹۲۰ نوکلئوتیدی ژن P40 از سه سویه واکسینال تکثیر شد که نشانه حضور ژن در آنها می باشد. توالی کامل این ژن که شامل ۱۰۹۲ نوکلئوتید بود از پلاسمید کلونینگ جدا و در پلاسمید بیانی pET22b+ حاوی شروع کننده و تمام کننده T7 کلون شد. در نهایت پلاسمید نوترکیب در سلول باکتری ترانسفورم شد. کلونینگ ژن P40 اولین قدم در تولید واکسن زیر واحدی نوترکیب برای پیشگیری از آگالاکسی در دام می باشد.