مقاله کلونینگ و بیان ژن اینترفرون آلفا ۲bی انسانی در سیستم بیانی اشرشیاکلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله علمی پزشکی جندی شاپور از صفحه ۳۲۵ تا ۳۳۴ منتشر شده است.
نام: کلونینگ و بیان ژن اینترفرون آلفا ۲bی انسانی در سیستم بیانی اشرشیاکلی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترفرون آلفا ۲b
مقاله PET-26b (+)
مقاله اشرشیاکلی
مقاله IPTG

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالرسولی نهضت
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی معماری حمید
جناب آقای / سرکار خانم: رعایایی اردکانی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیمی نازنین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اینترفرون ها وسیله دفاعی بدن علیه ویروس ها هستند که به سرعت در بدن تولید شده، سلول های اطراف را به تولید پروتئین هایی که تکثیر ویروس را مهار، یا پاسخ ایمنی و رشد سلولی را کنترل می کنند، تحریک می کنند. با توجه به اهمیت دارویی اینترفرون آلفا ۲b انسانی در ایران و جهان، تولید این دارو در داخل کشور و از طریق بیوشیمیایی امکان پذیر اما بسیار مشکل می باشد. زیرا تولید این پروتئین توسط سلول های سالم بسیار کم انجام می شود. هدف از این تحقیق، همسانه سازی (Cloning) و بیان ژن اینترفرون آلفا ۲b انسانی در باکتری اشرشیاکلی در یک سیستم بیانی مناسب جهت امکان هدایت پروتئین تولید شده به فضای پریپلاسمی باکتری است. بیان در پریپلاسم، فضای عالی برای تشکیل پیوندهای صحیح و پیچش صحیح ایجاد می کند. ناخالصی پروتئین و فعالیت پروتئازها در پریپلاسم کمتر از سیتوپلاسم است و تخریب و تجزیه پروتئین ها در پریپلاسم کمتر اتفاق می افتد.
روش بررسی: ژن اینترفرون آلفا ۲b پس از تکثیر با آغازگرهای اختصاصی در ناقل بیانی pET-26b(+) تحت کنترل پروموتور T7 و پپتید نشانه پریپلاسمی pelB و با استفاده از آنزیم های برشی NcoI و XhoI کلون گردید و به باکتری اشرشیاکلی سویه BL21 (DE3) منتقل گردید. همسانه سازی ژن اینترفرون آلفا در ناقل بیانی (+) pET-26b با استفاده از Colony PCR، هضم آنزیمی و تعیین توالی، تایید شد. سپس بیان ژن اینترفرون آلفا با استفاده از آنالیز بلات نقطه ای در فضای پریپلاسمی و به صورت پروتئین کل در زمان های مختلف پس از القاء با IPTG مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: با استفاده از آنالیز بلات نقطه ای تایید شد که پروتئین نوترکیب اینترفرون آلفا ۲b در سیستم بیانی اشرشیاکلی تولید و وارد فضای پریپلاسمی باکتری شده است.
نتیجه گیری: این تحقیق می تواند امکان تولید پروتئین مهم اینترفرون آلفا ۲b انسانی نوترکیب را در شکل صحیح خود و با صرف هزینه های بسیار پائین تر فراهم آورد.