سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

اسمعلیل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک مولکولی،گروه ژنتیک، دانشکده زیست شناسی،
مهرداد بهمنش – دانشیارگروه ژنتیک، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تربیت مدرس
مریم نیکخواه – استادیارگروه نانوبیوتکنولوژی، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

آنزیم آدنوزین تری‌فسفات ‌سولفوریلاز( ATPS ) بطور وسیعی درطبیعت توزیع شده وتقریبا درهمه انواع موجودات وجود دارد. نقش‌های فیزیولوژیکی مختلفی درموجودات مختلف به ATPS نسبت داده شده‌اند که می‌توان به جذب واحیای سولفات وبازیابی پیروفسفات اشاره کرد. سولفاته شدن یکی از تغییرات مهم در پروتئین‌ها، کربوهیدرات‌ها و لیپید‌ها می‌باشد. آنزیم آدنوزین تری‌فسفات سولفوریلاز اولین واکنش جهت احیاء شدن سولفات را کاتالیز می‌کند. سوبسترای این آنزیم سولفات و ATP می‌باشند. سولفات احیا شده در مرحله بعدی برای متابولیسم مولکول‌های زیستی به کار می‌رود. سولفوریلاز دارای کاربرد‌های صنعتی و آزمایشگاهی زیادی است از جمله: ۱) سنجش لومینسانسATP با استفاده از لوسیفراز کرم شب‌تاب، ۲) تشخیص بیولومتریک ADP درغلظت بالای ATP ،۳) آشکار سازی مداوم فعالیت DNA پلیمراز و ۴) توالی‌یابی DNA با تکنیک پایروسکونسینگ. ژنATPS تاکنون ازچندین موجود پروکاریوتی و یوکاریوتی کلون شده است اما فعالیت کاملی نداشته است. دلیل انتخاب باکتری ژئوباسیلوس کواستافیلوس گرمادوست بودن و رشد این باکتری در محیط گوگردی می‌باشد. دراین مطالعه ما ابتدا ژن ATPS را دریک وکتور کلونینگ کلون کردیم و بعد از آن در یک وکتور بیانی نیز سابکلون شد. نتایج مربوط به بیان پروتئین بر روی ژل SDS-PAGE مورد بررسی قرار گرفت و باند پروتئین مورد نظر نیز شناسایی شد. در مرحله بعد پروتئین بیان شده با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی جداسازی وتخلیص شد وباند مربوط به پروتئین ATPS برروی ژلSDS-PAGE مشاهده شد. آخرین مرحله از آزمایش مربوط به سنجش فعالیت آنزیم می‌باشد.