سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
سمیرا عربزاده – کارشناس مهندسی بهداشت محیط
رضوان زارع – دانشجوی کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای

چکیده:

تشدید آلودگی منابع آب دردهه های اخیر باعث افزایش غلظت الاینده های آلی آب شده است و باتوجه به استفاده ازمنابع آب سطحی به عنوان یکی ازعمده ترین منابع آب اشامیدنی درکشور و کاربرد سیستم های کلرزنی به عنوان متداولترین روش گندزدایی آب اشامیدنی احتمال تولید محصولات جانبی ناشی ازگندزدایی DBPS درآب تصفیه شده افزایش مییابد یکی ازنگرانیهای که درمورد وجود ترکیبات آلی مصنوعی و طبیعی وجود دارد واکنش این ترکیبات باکلر مرحله گندزدایی درفرایند تصفیه اب می باشند که باعث بوجود آمدن ترکیبات مرسوم به ترکیبات جانبی گندزدایی Disinfectant by product )DBPs می شوند که ازمهمترین این ترکیبات را میتوان تری هالومتانTrihalomethanes )THMs نامبرد که مشکوک به سرطان زایی میباشند تری هالومتان هایی که بیشتر درمنابع آب تصفیه شده مشاهده میشوند شامل کلروفرم برمودی کلرومتان و دی برموکلرومتان و برموفرم می باشند.