سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی بمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا
عبدالحمید انصاری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
حامد رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دا

چکیده:

چهار گوش ۱:۱۰۰۰۰۰ گ لگهر بطور کامل در زون سنندج-سیرجان واقع شده است، از اینرو دارای پتانسیل بالایی از کان هزایی آهن و همچنین عناصر فلزی دیگر از قبیل سرب و روی م یباشد. در این مطالعه به بررسی مناطق امیدبخش کانه زایی آهن در منطقه پرداخته شده است. بدین منظور لای ههای مختلف اطلاعاتی از قبیل نقش هی زمین شناسی، نقش هی گس لهای منطقه، نقش ههای حاصل از داد ههای مغناطیسی که به منظورپتانسی لیابی کانی سازی آهن مثمرثمر می باشند و همچنین نقش ههای مناسب بدست آمده از تصاویر ماهوار های ETM+7منطقه کلاس بندی شدند. در هر یک از این لای ههای اطلاعاتی کلاس بندی شده مناطق امید بخش معرفی شدند که چون تنها از یک لایه اطلاعاتی استفاده شده است از صحت کافی برخوردار نمیباشند. به منظور تعیین دقیق تر مناطق امیدبخش کانی سازی آهن، از تلفیق کلی هی لای ههای اطلاعاتی در محیط GIS استفاده شد و مناطق امیدبخش معرفی شدند.